bedrijfsnatuurplannen

Bedrijfsnatuurplannen geven aan hoe een agrarisch ondernemer op een rendabele wijze kan bijdragen aan het behoud en/of de versterking van de natuur- en landschapswaarden op het eigen bedrijf. Door een grote variatie aan biotopen (denk aan de aanwezigheid van stallen, lanen, struwelen, overhoekjes en poelen en beken) is er rondom de boerderij volop plaats voor verschillende planten en dieren. Met de inzet van een ecoloog kunnen we een goed onderbouwd plan opstellen voor elk agrarisch bedrijf.

Een bedrijfsnatuurplan geeft allereerst inzicht in de aanwezige ecologische waarden op een agrarisch bedrijf. Daarnaast biedt het plan een overzicht van de mogelijkheden voor de eventuele uitbreiding van natuur. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan de aanleg van erfbeplanting, de landschappelijke inpassing van bedrijfsgebouwen, de aanleg van laanbeplanting langs percelen of  het aangaan van beheersovereenkomsten op (agrarisch minder productieve) percelen.

In 2004 is een eerste bedrijfsnatuurplan opgesteld voor Hoeve Moorsel in Vlodrop. In goed overleg met de eigenaar van het bedrijf (akkerbouw, tuinbouw en bloembollenteelt) zijn allerlei plannen ontwikkeld. Met het bedrijfsnatuurplan voor hoeve Moorsel zijn in de navolgende jaren enkele beheersovereenkomsten afgesloten en inrichtingsmaatregelen uitgevoerd. Hierbij gaat het om bijvoorbeeld de aanplant van een essenlaan langs een beek, de aanplant een lange haag langs de weg voor de boerderij en de aanplant en het onderhoud van knotwilgen rondom een weiland.