welkom

Dit is de website van de Midden-Limburgse Coöperatie Boeren met Natuur. De coöperatie is een agrarische natuurvereniging die zich inzet voor agrarisch natuurbeheer in Ons WCL. Het Waardevol Cultuurlandschap Midden-Limburg (Ons WCL) is een gebied met bijzondere natuur- en landschapswaarden. Naast het Nationaal Park de Meinweg ten zuidoosten van Roermond zijn er in de streek unieke natuurgebieden te vinden.

Eeuwenlang was de landbouw bepalend voor de natuur en het landschap in de streek. Voor de ontwatering van landbouwgronden werd de Vlootbeek gegraven. Begrazing met schapen zorgde voor het ontstaan van de heidevelden op de Meinweg. Rondom boerderijen en landerijen waren het boeren die lanen, struwelen, heggen en poelen aanlegden. Deze verschillende landschpstypen zorgen voor een hoge biodiversiteit.  In dit veelal kleinschalige cultuurlandschap vinden ook tal van bedreigde of zeldzame dieren- en plantensoorten hun plekje.

Boeren met Natuur kiest voor de bescherming van de waardevolle natuur- en landschapselementen in het agrarische cultuurlandschap. Natuur- en landschapsbeheer gaan goed samen met een eigentijdse en duurzame agrarische bedrijfsvoering.

Deze website laat zien wat de Coöperatie Boeren met Natuur is, wat haar doelen zijn, wat ze doet en wie de bestuursleden zijn. Vervolgens wordt het werkgebied beschreven. Met de beschrijving van negen projecten wordt een beeld geschetst van de activiteiten. Voor de financiering van agrarisch natuurbeheer worden verschillende subsidiemogelijkheden genoemd. Met de rubrieken Agenda, Nieuws en Contact is de kennismaking met het werk van de coöperatie Boeren met Natuur compleet.