wat doen wij

De juiste motivatie en een gezamenlijke aanpak zijn uitgangspunten bij het werk van Boeren met Natuur. Met een gedegen kennis van de streek en praktische ervaring met natuurzaken kiest de coöperatie voor een slagvaardige aanpak in de ontwikkeling en het beheer van de waardevolle natuur in het agrarische cultuurlandschap. Hierbij kan het gaan om het omvormen van landbouwpercelen naar natuur, de aanleg van een raster om schade van wilde zwijnen te voorkomen, de aanleg van poelen, het onderhoud van bomenrijen, hagen of struwelen in het landbouwgebied, de inrichting en het beheer van soortenrijke graslanden of de aanleg van kruidenrijke akkerstroken voor akkervogels.

Goed overleg en samenwerking met de provincie Limburg, de gemeenten, terreinbeherende organisaties, waterschappen of particuliere grondeigenaren zijn vanzelfsprekend voor een succesvolle aanpak van de activiteiten van de coöperatie.

Met de nieuwe subsieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb16) zijn afgelopen jaar in Midden-Limburg met ongeveer 75 deelnemers beheerovereenkomsten afgesloten. Hierbij gaat het onder meer over het beheer van kruidenrijke graslanden, akkers en landschapselementen, zoals poelen, heggen, hagen en hoogstamboomgaarden. Hoofddoel is het versterken van de biodiversiteit en de bescherming van bedreigde diersoorten, bijvoorbeeld het Donker pimpernelblauwtje of akkervogels, zoals de Patrijs en de Veldleeuwerik.