natuurontwikkeling en -beheer van een perceel in swalmen

Met het oog op de gewenste ontwikkeling van de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) is door het Bureau Beheer Landbouwgronden aan de coöperatie Boeren met Natuur een perceel ter grootte van 3,7 ha toegewezen. In samenspraak met de Dienst Landelijk Gebied heeft de coöperatie in het voorjaar van 2011 voor dit perceel een aanvraag voor functieverandering, inrichting en beheer voor de Subsidieregeling Kwaliteitsimpuls Natuur en Landschap ingediend.

Het perceel is gelegen in de Lanck ten zuidoosten van Swalmen en langs een bos op de oevers van de Swalm. Met de aankoop en herinrichting van dit perceel is een maïsakker omgevormd tot een ‘agrarisch’ natuurgebied. Voor de beoogde functieverandering is een realisatieplan opgesteld. De ontwikkeling van een ‘droog schraalland’ is de voornaamste inrichtingsmaatregel. Voor de gewenste verschraling zal jaarlijks gemaaid en afgevoerd worden. Gedurende een deel van het jaar kan eveneens natuurbegrazing plaatsvinden.
Met de aankoop van dit perceel en de functieverandering kiest de coöperatie van een nieuwe aanpak van agrarisch natuurbeheer: een agrarische natuurvereniging wordt eigenaar, inrichter en beheerder van een nieuw natuurgebied.

De oorspronkelijke landbouwgrond blijft in eigendom van boeren. Voor het beheren van de natuur ontvangt de coöperatie Boeren met Natuur SNL-subsidie..