subsidies

Met ingang van 1 januari 2023 kan bij de coöperatie Natuurrijk Limburg met de subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) nieuwe zesjarige beheeroverkomsten afgesloten worden. Het budget voor ANLb in Limburg is met 4 miljoen verhoogd. Hiermee kunnen bestaande overeenkomsten voortgezet en/of uitgebreid worden. Ook nieuwe beheerders kunnen aansluiten. Meer informatie vindt u op de website www.natuurrijklimburg.nl.

Voor de regio Midden-Limburg is Frans Blezer, veldmedewerker van Natuurrijk Limburg (tel 06 42459881) en de contactpersoon voor informatie over het agrarisch natuurbeheer en het afsluiten van beheerovereenkomsten.

Vanaf 2016 is de subsidieregeling ANLb van toepassing. In vergelijking meer eerdere regeling gaat het bij ANLb om een collectieve aanpak van agrarisch natuurbeheer. Onderlinge samenwerking en  kennisuitwisseling waren bepalend voor het succes van de eerste zesjarige beheerperiode van het ANLb. Voor de tweede beheerperiode vanaf 2023 tot en met 2028 gaat het opnieuw om het bevorderen van biodiversiteit. Daarnaast wil de subsidieregeling nadrukkelijk inzetten op de kwaliteit van water, bodem en lucht. Ook klimaat en landschapsbehoud zijn belangrijke thema’s voor de komende jaren. Samen met het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) wordt gewerkt aan een omschakeling naar een natuurinclusieve landbouw.

Ter ondersteuning van de maatregelen en beheervoorwaarden uit de verschillende beheerpakketten van de subsidieregeling, biedt Natuurrijk Limburg aan onder meer Boeren met Natuur extra mogelijkheden voor de uitvoering van specifieke projecten. Vergelijkbaar met actuele en deels nog lopende projecten, zoals versterking biodiversiteit in graslanden (voor onder meer het Donker pimpernelblauwtje), de aanleg van broeihopen voor de ringslang of de bescherming van de boomvalk, zijn suggesties voor nieuwe projecten van harte welkom.

De subsidieregeling Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) is bedoels op agrarisch natuurbeheer op landbouwgrond Voor natuurgronden, graslanden in beekdalen en andere landschapselemten is er de Subsidieregeling Natuur- en Landschapsbeheer (SNL).  Hiervoor kunt u onder meer terecht bij het SNL-portaal van de Bosgroepen. Beiede subsidieregelingen zetten nadrukkelijk in op versterking van de biodiversiiteit en de bescherming van bedreigde diersoorten. Dit alles met het oog op de ontwikkeling van een natuurinclusieve landbouw en een duurzame toekomst voor de Nederlandse boer.