experimentele natuurboerderij

Het vinden van een passend evenwicht tussen ecologie en economie op een agrarisch bedrijf is het uitgangspunt bij de experimentele natuurboerderij. In samenwerking met ondermeer een onderzoeks- en een onderwijsinstelling zoekt de Coöperatie Boeren met Natuur naar antwoorden op praktische vragen over natuurontwikkeling en -beheer in de landbouw. In vergelijking met ‘echte’ natuurgebieden, zoals bos of heide, biedt het agrarische cultuurlandschap extra veel ruimte voor een rijke variatie aan planten en dieren. Groenstroken tussen akkers, denk aan struwelen of kruidenrijke akkerranden, kunnen bijvoorbeeld insectenplagen in landbouwgewassen onderdrukken. De ware betekenis van de zogenaamde Functionele Agrobiodiversiteit (FAB) is nog onduidelijk. Niet alleen vanwege het belang voor de agrarische productiviteit is een hoge biodiversiteit van een landbouwgebied relevant. Maar ook vanuit toeristisch recreatief oogpunt is een veelzijdig agrarisch cultuurlandschap erg aantrekkelijk en economisch relevant.
Met het project ‘de Natuurboer’ wil de Coöperatie Boeren met Natuur op een gangbaar agrarisch bedrijf zicht krijgen op zoveel mogelijk kansen voor meer natuur in de bedrijfsvoering. Juist voor de rentabiliteit van de kleinschalige (en gemengde) agrarische bedrijven in Midden-Limburg biedt de natuur tal van perspectieven.

Vanaf 2005 zoekt de Coöperatie naar een geschikte agrarische onderneming voor een praktisch onderzoek naar bijvoorbeeld de betekenis van verschraling van graslanden, de resultaten van natuurbegrazing of het belang van akkerranden en kikkerpoelen.
Voortbordurend op de ervaringen uit het Alterra-onderzoek ‘Boeren voor Natuur’ op landgoederen in Biesland (nabij Delft) en in Twickel (Twente) wil de Coöperatie met het project ‘de Natuurboer’ voor een meer vanzelfsprekende inpassing van natuur in de landbouwpraktijk zorgen.

Voor de uitvoering van het project ‘de Natuurboer’ is een plan ontwikkeld op een gemengd agrarisch bedrijf met 40 ha landbouwgrond en 70 stuks melkvee en een vrijwillig melksysteem. Begin 2012 kan het plan uitgevoerd worden. Op dit moment worden de mogelijkheden voor de financiering van het plan en het onderzoek onderzocht.